Tron roadmap 2021

tron roadmap 2021

Šaltinis: m. Tikimasi, kad paskatų ir sankcijų automobilių gamintojams sistema kartu su šiais teisės aktais bus pagrindinis katalizatorius didinant EVTP skaičių, o padidinus šį skaičių atsiras papildomos įkrovimo infrastruktūros poreikis.

Komisija paskelbė, kad m. Audito apimtis ir metodas 14 Mūsų audito tikslas — nustatyti, ar Komisijos parama diegiant viešai prieinamą elektra varomų transporto priemonių turinčių akumuliatorius ir prie elektros tinklo jungiamų hibridinių įkrovimo infrastruktūrą visoje ES yra veiksminga.

Но стараюсь пореже вспоминать о .

Išnagrinėjome du pagrindinius Komisijos paramos aspektus: kaip ji tvirtina standartus, koordinuoja ir remia valstybių narių elektros įkrovimo infrastruktūros diegimą; kaip ji valdo EITP finansavimą, skirtą elektros įkrovimo infrastruktūrai.

Mūsų ataskaita — tai indėlis į būsimas pagrindinių šios srities teisės aktų Alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyvos AFID ir TEN-T reglamento peržiūras ir — m. Ji padės Komisijai veiksmingiau remti viešosios įkrovimo infrastruktūros diegimą visoje ES, visų pirma atsižvelgiant į Žaliojo kurso tikslus ir numatomą reikšmingą elektromobilumo padidėjimą per ateinančius kelerius metus. Auditui atlikti informacijos gavome iš kelių šaltinių: Komisijos, nacionalinių institucijų, EITP lėšų gavėjų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų.

Kad atrinktume šešių paramos gavėjų Ispanijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Slovakijoje ir Vokietijoje koordinuojamus projektus, naudojome reikšmingumo, aktualumo, įgyvendinimo būklės ir geografinio pasiskirstymo kriterijus. Be šių projektų paramos gavėjų, apklausėme šešių valstybių narių nacionalines institucijas, kurios, nors ir nebuvo mūsų audituojamieji subjektai, pateikė informacijos, susijusios su mūsų atliktu Komisijos darbo vertinimu. Pastabos Nepaisant to, kad padaugėjo įkrovimo stočių ir suderintų kištukų, netolygus įkrovimo infrastruktūros diegimas reiškia, kad visoje ES elektra varomomis transporto priemonėmis keliauti nėra lengva 19 Šiame skirsnyje įvertinome Komisijos veiksmų, kuriais siekiama nustatyti bendrus standartus, koordinuoti ir remti valstybių narių elektros įkrovimo infrastruktūros diegimą ir stebėti pažangą, veiksmingumą.

Nėra nustatyta jokių aiškių ir nuoseklių ES masto įkrovimo infrastruktūros tikslų 20 Pirminiame Komisijos pasiūlyme dėl AFID 16 numatyta, kad iki m. Be to, prie pasiūlymo pridėtame poveikio vertinime 17 pažymėta, kad nenustačius privalomų infrastruktūros tikslų, politikos įgyvendinimas nebūtų veiksmingas ir kad valstybėms narėms suteikus didelę veiksmų laisvę būtų užkirstas kelias patenkinamam konkrečių ir visa apimančių tikslų įgyvendinimui.

Preambulėje minimas tik orientacinis rekomenduojamas vieno viešosios prieigos įkrovimo punkto santykis 10 EVTP, nereikalaujant tron roadmap 2021 į geografinį pasiskirstymą, gyventojų tankį ar tinklo aprėptį. Tai skiriasi nuo direktyvoje rekomenduojamo vidutinio atstumo tarp įkrovimo punktų suslėgtoms gamtinėms dujoms ir suskystintoms gamtinėms dujoms papildyti atitinkamai ir km TEN-T pagrindiniame tinkle.

Tokių įkrovimo punktų skaičius nustatomas atsižvelgiant į, inter alia, elektra varomų transporto priemonių, kurios, kaip numatoma, iki tron roadmap 2021.

Atitinkamais atvejais atsižvelgiama į konkrečius poreikius, susijusius su tron roadmap 2021 prieigos įkrovimo punktų įrengimu viešojo transporto stotyse. Komisija įvertina, kaip taikomi 1 dalies reikalavimai, ir atitinkamais atvejais pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šią direktyvą, kuriame būtų atsižvelgta į elektra varomų transporto priemonių rinkos plėtojimą, siekiant užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje ne vėliau kaip m. Dėl bendro šios apibrėžties pobūdžio kai kurios valstybės narės viešuosius įkrovimo punktus apibrėžia kaip viešosiose erdvėse esančius ir veikiančius 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, o pusiau viešuosius įkrovimo punktus — tik tam tikrą laiką veikiančius, taikant naudojimo apribojimus pavyzdžiui, reikalavimas naudotis atitinkama automobilių stovėjimo aikštele, viešbučiu ar prekybos centru.

Karališkosios Dodgers iš JK įsikūrusios Paukščių arbatos - tai žaismingas lenktynių žaidimas, kuriame seni žmonės neapgalvotai persijungia į Floridos senelių kaimų gatves Rascal motoroleriuose.

Kitos šalys nedaro tokio skirtumo ir laiko, kad viešieji įkrovimo punktai yra visi punktai, kurie nėra privatūs. Iš tiesų, pagal šią direktyvą įkrovimo punktai, kurių vardinė galia mažesnė nei 22 kW, yra lygiaverčiai kW vardinės galios įkrovimo punktams, nepaisant didelio įkrovimo greičio skirtumo.

AFID neskiriamos elektra varomos transporto priemonės su akumuliatoriais ir prie elektros tinklo jungiamos hibridinės elektra varomos transporto priemonės, nors jų įkrovimo modeliai labai skirtingi. Tron roadmap 2021 atlikto tyrimo duomenimis, elektra varomos transporto priemonės su akumuliatoriais per įprastą savaitę įkrauna beveik keturis kartus daugiau energijos nei prie elektros tinklo jungiamos hibridinės transporto priemonės Reglamente kalbama apie bendrą alternatyviųjų ekologiškų degalų prieinamumą pagrindiniame tinkle ir nurodoma, kad kelių infrastruktūra gali apimti degalų papildymo įrangą arba alternatyviais varikliais varomų transporto priemonių įkrovimo įrangą visuotiniame tinkle.

Понимаешь, дело в том, что они не пользуются своим _истинным_ языком, когда общаются с нами. это производная форма. - Что ты имеешь в виду. - спросил Ричард. - Я объяснила все это маме в Изумрудном городе.

Jame nedaroma skirtumo tarp įvairių alternatyviųjų degalų rūšių ir nenustatytas jų prieinamumas. Neseniai atliktame ES kelių audite 19 padarėme išvadą, kad TEN-T reglamente nenustatyta aiškių reikalavimų dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros. Mūsų atlikta koordinatorių m.

„Dell“ kyla iš pelenų? aisiais žadama naujienų liūtis :: IT :: hagov.lt

Komisija nesugebėjo užtikrinti, kad nacionaliniai planai būtų nuoseklūs ir suderinti ES požiūriu 25 Tron roadmap 2021 AFID reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų nacionalines alternatyviųjų degalų rinkos plėtros politikos sistemas NPS.

Apie NPS, apimančias planus dėl infrastruktūros diegimo, Komisijai turėjo būti pranešta iki m. Nors Komisija yra atsakinga už įvairių NPS suderinamumo ES lygmeniu vertinimą, direktyva jai nesuteikiamas nei konkretus mandatas, nei aiškūs vykdymo užtikrinimo įgaliojimai šiuo klausimu, o tik nurodoma, kad ji turi padėti valstybėms narėms teikti ataskaitas apie NPS srityse, kuriose jos turi bendradarbiauti.

Komisija keičiasi informacija su valstybėmis narėmis per Alternatyviųjų degalų komitetą ir Tvaraus transporto forumą Komisijos ir valstybių narių atstovų ekspertų grupę ir 32 ekspertų asociacijas. Komisija užbaigė daugumos NPS vertinimą, o m. Apskritai Komisija padarė išvadą, kad NPS išsamumas, nuoseklumas ir užmojai labai skyrėsi, o tai gali lemti rinkos susiskaidymą ES.

Komisija nustatė, kad: dvi valstybės narės Ispanija tron roadmap 2021 Švedija nenustatė m. NPS įgyvendinimo ataskaitose, kurios buvo parengtos vėliau; nors Komisijos gairėse pasiūlyta nustatyti infrastruktūros ir transporto priemonių poreikiusir m. Nepaisant ribotos informacijos šiuo klausimu, Komisija padarė išvadą, kad taikant 60 km kriterijų, kurį Jungtinis tyrimų centras įvertino kaip didžiausią atstumą tarp įkrovimo punktų, TEN-T tinklo pagrindinio tinklo aprėptis iki m.

Vis dėlto, jei nebus imtasi papildomų veiksmų, tam tikros pagrindinio tinklo dalys gali likti be minimalios įkrovimo infrastruktūros.

tron roadmap 2021 market cap altcoins

Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad kaimyninių šalių įkrovimo punktų tankumas labai skiriasi, ir nustatė, kad 14 porų valstybių narių negalima užtikrinti tarpvalstybinio tęstinumo.

Valstybės narės iki m. Vienas iš šio vertinimo tikslų — prisidėti prie AFID peržiūros, kurią reikėjo atlikti iki m.

Is Tron Coin Worth Investing In 2021? Can It Reach $100 🚀🚀🚀

Tačiau tuo metu, kai buvo atliekamas mūsų auditas, Komisija savo vertinimo dar nebuvo užbaigusi, nes kelios valstybės narės gerokai vėlavo pateikti savo ataskaitas.

Pasak Komisijos, AFID peržiūra vertinimas ir poveikio vertinimas dar nebaigta, o pasiūlymas dėl direktyvos peržiūros galėtų būti priimtas iki m.

„Dell“ kyla iš pelenų? 2014-aisiais žadama naujienų liūtis

Įkrovimo tinklas didėja, tačiau visoje ES jis diegiamas labai skirtingai 29 m. Žaliajame kurse m. ES neturi bendro strateginio elektromobilumo veiksmų plano ir integruotos transporto priemonių, infrastruktūros, tinklų, baterijų, ekonominių paskatų, žaliavų ir skaitmeninių paslaugų politikos.

Mūsų manymu, tokiame dokumente turėtų būti pateikti reikiamo viešųjų įkrovimo punktų skaičiaus, tipo ir tankumo įverčiai ir bendros sąnaudos. Apskaičiuojant šiuos įverčius turėtų būti atsižvelgta į tokius veiksnius kaip apskaičiuota akumuliatorius turinčių ir prie elektros tinklo jungiamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių dalis, nes skiriasi jų įkrovimo reikalavimai, tinklo pajėgumas ir akumuliatorių talpos pokyčiai, turintys įtakos važiavimo intervalams.

Elektra varomų automobilių įkrovimo infrastruktūra yra pernelyg ne vienodai diegiama ES

Tai gerokai mažiau nei buvo numatyta m. Jei infrastruktūros diegimas ir toliau atitiks — m. Norint vis dar pasiekti šį tikslą, reikėtų kasmet įrengti dirbti namuose nuotolinio darbo punktų, t. NPS įgyvendinimo ataskaitomis Komisijai, iki m.

NPS tikslus dėl įkrovimo punktų. Siekdami surinkti kuo įvairesnių duomenų ir pamatyti kuo naujesnį įkrovimo punktų diegimo vaizdą, išanalizavome m. Europos alternatyviųjų degalų observatorijos EAFO duomenis tron roadmap 2021.

Iš duomenų matyti, kad valstybės narės labai skirtingai diegia įkrovimo infrastruktūrą: kai kurios iš jų gerokai viršija iš pradžių nustatytus NPS tikslus, o kitos gerokai atsilieka.

Atskirų valstybių narių užbaigimo rodikliai tron roadmap 2021. Iš kaip turtingas turtingesnis lengvai paaikinti likus trims mėnesiams iki m.

Pavyzdžiui, EAFO duomenys apima tiek viešuosius, tiek pusiau viešuosius įkrovimo punktus, tačiau valstybių narių ataskaitose nėra tokios aiškios atskirties. EAFO ataskaitoje teigiama, kad Nyderlanduose yra apie 61 įkrovimo punktus, tačiau iš jų tik 36 buvo visiškai viešieji punktai, o likusi dalis — pusiau viešieji punktai. Taip pat nustatėme neatitikimų Danijos, Lenkijos ir Liuksemburgo atveju, nes šių šalių NPS įgyvendinimo ataskaitose, susijusiose su m.

Esama reikšmingų skirtumų tarp Vakarų Europos valstybių narių, kuriose tankumas yra didžiausias, ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių narių, kuriose tankumas mažiausias. II priedą. Siekiant nustatyti bendrus ES kištukų standartus, AFID nustatyta, kad, tam, tron roadmap 2021 būtų užtikrintas sąveikumas, įkrovimo punktuose ES turėtų būti įrengtas bent 2 tipo standartas kintamosios srovės, AC ir kombinuotosios įkrovimo sistemos CCS standartas nuolatinės srovės, DC.

Todėl EVTP naudotojams palaipsniui suteikiama labiau suderinta prieiga prie įvairių įkrovimo tinklų taip pat žr. EITP neremia Teslos stočių, nes jos priklauso išskirtiniam nuosavam įkrovimo tinklui, kuriuo šiuo metu gali naudotis tik Teslos vairuotojai.

Kalbant apie DC įkrovimą, dauguma jų jau perėjo prie CCS standarto arba prie jo pereina, tačiau kai kuriuose modeliuose vis dar taikomi kiti standartai. Vis dėlto, keliauti visoje ES vis dar sudėtinga, nes nėra nustatytų minimalių reikalavimų, suderintų mokėjimo sistemų ir naudotojams skirtos informacijos 38 Elektromobilumo įkrovimo sistema apima daug subjektų, kurie turi bendrauti tarpusavyje.

Be įkrovimo punktų operatorių atsakingų už įkrovimo punktų įrengimą ir techninę priežiūrą ir judumo paslaugų teikėjų kurie naudotojams tiekia įvairius judumo produktus ar teikia įvairias paslaugasdar yra EVTP naudotojai, transporto priemonių gamintojai ir tinklo operatoriai.

AFID nustatyta, kad įkrovimo punktų operatoriams turi būti leidžiama teikti EVTP įkrovimo paslaugas klientams pagal sutartį, tron roadmap 2021 pat ir kitų paslaugų teikėjų vardu.

Tam reikia įkrovimo punktų operatorių ir judumo paslaugų teikėjų tarptinklinio ryšio technologijos, kad vairuotojai galėtų krautis naudodami vienodą identifikavimo ar mokėjimo būdą, o stotys galėtų vienodai palaikyti ryšį su visomis EVTP.

Tai apima bent šias sąlygas: visų susijusių subjektų sutartinį susitarimą — tiesioginį dvišalį arba netiesioginį per tarptinklinio ryšio mazgąįkrovimo punktus, kuriuose būtų įdiegtas gallarate tron roadmap 2021 darbas ryšys, kortelių skaitytuvus arba nuotolinio aktyvinimo funkciją ir sąveikiojo ryšio protokolus.

Nėra suderintos tarptinklinio ryšio sistemos, kuriai būtų taikomi minimalūs reikalavimai ir kuri leistų EVTP naudotojams pagal vieną sutartinį susitarimą naudotis visais skirtingais ES įkrovimo tinklais.

Todėl, tron roadmap 2021 nuo naudojamų įkrovimo punktų operatorių ir judumo paslaugų teikėjų, EVTP vairuotojams gali prireikti turėti kelis abonementus tron roadmap 2021 naudoti skirtingus mokėjimo būdus. Šis klausimas buvo pabrėžtas neseniai paskelbtoje Darnaus transporto forumo ataskaitoje 22kurioje pažymėta, kad tam tikrais atvejais EVTP naudotojams gali reikėti kelių sutarčių savo įkrovimo poreikiams tron roadmap 2021.

Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad AFID reikalavimas, kad visuose viešuosiuose įkrovimo punktuose būtų numatyta ad hoc įkrovimo galimybė be sutartiesvisoje ES įgyvendinamas labai įvairiai. Darnaus transporto forume taip pat nustatyta, kad, nors įkrovimo stočių geografinė padėtis yra visuotinai prieinama, realiuoju laiku teikiama informacija, pavyzdžiui, apie neveikiančius įkroviklius arba eiles, nėra prieinama.

Galiausiai gali būti sunku gauti visą informaciją apie vieno įkrovimo sąnaudas, taip pat nėra standarto, pagal kurį kainos būtų rodomos įkrovimo punktuose žr. Tikimasi, kad dauguma standartų bus galutinai signal crypto monnaie iki m. Komisija taip pat teikė paramą 23 bendram 15 tron roadmap 2021 narių grupės vykdomam duomenų rinkimo ir analizės procesui, kad būtų galima pateikti konkrečius duomenis apie įkrovimo punktų vietą ir prieinamumą, laikantis ES intelektinio transporto teisės aktų nuostatų EITP finansavimas skatina diegimą, tačiau Komisija nesugebėjo užtikrinti, kad jis būtų skiriamas ten, kur jo labiausiai reikia 42 Šiame skirsnyje išnagrinėjome Komisijos procedūras, pagal kurias vertinami įkrovimo infrastruktūros poreikiai ir teikiama EITP projektų parama ten, kur ji gali suteikti pridėtinės vertės ir spręsti rinkos nepakankamumo problemas.

  • Pinigų opcionų prekyboje
  • 0 382 nuokrypio bollingerių juostų strategija

Testavome, kaip šios procedūros taikomos, ir įvertinome 11 infrastruktūros projektų imties įgyvendinimą. Jis, pasikonsultavęs su kitomis susijusiomis Komisijos tarnybomis ir valstybėmis narėmis, nustato programų prioritetus, atsižvelgdamas į TEN-T politiką ir geografinę bei transporto rūšių pusiausvyrą. Šį procesą administruoja INEA, atsižvelgdama į daugiametėse darbo programose nustatytus prioritetus, finansavimo sąlygas ir orientacinį biudžetą.

tron roadmap 2021 saugios forex prekybos programos

Nuo m. Naujausiuose derinimo priemonės kvietimuose nustatyta mažesnė bendro finansavimo norma m. Tron roadmap 2021 EITP programos metais — m. Pagal m. Nėra išsamios infrastruktūros trūkumo analizės 47 — m. Vienintelis svarbiausias tinkamumo kriterijus — vieta TEN-T pagrindiniame tinkle, kurį sudaro beveik 50 km visų valstybių narių kelių ir tame tinkle esančios miestų aglomeracijos.

Tačiau, nesant kitų kriterijų, ši plati taikymo sritis negali užkirsti kelio konkuruojančių įkrovimo stočių dubliavimuisi ir užtikrinti ES masto elektromobilumą visų pirma mažiau apgyvendintų vietovių, kuriose EVTP naudojama mažai, aprėptį.

Naudos gavėjai turi savo diegimo strategijas, pagal kurias, žinoma, pirmenybė teikiama sritims, kuriose paklausa yra didesnė, o verslo argumentai palankiausi, t.

Tron roadmap 2021 to gali padidėti rizika, kad finansavimas bus skirtas besidubliuojančioms įkrovimo stotims, pamirštant tas tinklo atkarpas, kuriose jų yra mažai. Tačiau tokia pirmine analize dar nebuvo pasinaudota siekiant nukreipti ES finansavimą šiems regionams. Visų pirma nustatėme, kad Komisijos atliktas finansavimo paraiškų vertinimas neapima patikros, ar siūloma infrastruktūra yra suderinta su atitinkama nacionaline politikos sistema, arba su TEN-T pagrindinio tinklo koridorių koordinatorių darbo planais.

Kai kuriais atvejais tyrimai apėmė daugiau kaip įkrovimo punktų įdiegimą. Pavyzdžiui, atkreipėme dėmesį į tai, kad INEA neapribojo reikalavimus atitinkančių stočių, kurias būtų galima įtraukti į tyrimą, skaičiaus ir negavo tinkamo pareiškėjų pasiūlyto skaičiaus pagrindimo.

Nesant tokių kriterijų, Komisija negali užtikrinti, kad tokie projektai neviršytų EITP reglamento 2 straipsnio 6 dalyje pateiktos tyrimų apibrėžties Šie reikalavimai atsispindi EITP kvietimuose teikti pasiūlymus. Nors gairės tron roadmap 2021 privalomos, nukrypimai nuo jų turėtų būti tinkamai pagrįsti. Į dažnai užduodamus klausimus, pateiktus prie m.

Dabar galite įdėti savo močiutę į vaizdo žaidimą

EITP kvietimo teikti pasiūlymus dėl finansavimo derinimo transporto srityje, buvo įtrauktos papildomos gairės, kuriose rekomenduojama nustatyti 15 metų ataskaitinį laikotarpį dėl įkrovimo stočių. Pagal abu metodus vėlesniais projektų metais, kai galima tikėtis, kad pajamos bus didžiausios augančioje EVTP rinkoje, pinigų srautai paprastai yra nepakankamai įvertinami. Todėl jais padidinamas numatomas finansavimo trūkumas.

Tinkamai nepagrindus šių nukrypimų nuo gairių, nebuvo visiškai įrodytas ES finansavimo poreikis siekiant panaikinti šį trūkumą. EITP skatina diegimą, tačiau įgyvendinti ne visi mūsų audituotų projektų tikslai tron roadmap 2021 Nuo m.

Iš viso — m. Į susitarimus dėl dotacijų tron roadmap 2021 pat įtraukti pagrindiniai kokybiniai reikalavimai: naudos gavėjai turi įrengti standartines AFID nustatytas jungtis, užtikrinti atvirą prieigą 24 valandas per parą ir sudaryti galimybę nemokamai ad hoc įkrauti transporto priemonę.

tron roadmap 2021 koncentrinės diversifikacijos strategijos privalumai ir trūkumai

Tokiu būdu ES finansavimas iš esmės paskatino sąveikumą ir direktyvos reikalavimų įgyvendinimą. Galėjome patvirtinti, kad sąveikumas buvo užtikrintas tarpvalstybiniu mastu, o stotys prieinamos trečiųjų šalių judumo paslaugų teikėjams, nes galėjome įkrauti savo elektra varomą transporto priemonę naudodamiesi liuksemburgietiška judumo paslaugų teikėjo kortele.

Visose mūsų aplankytose stotyse buvo numatyta ad hoc mokėjimo galimybė.

tron roadmap 2021 atlyginimas už forex

Vienu atveju negalėjome įkrauti savo transporto priemonės dėl ryšio tarp automobilio ir įkrovimo stoties problemos, nors abiejuose buvo naudojamas CCS standartas. Šaltinis: Audito Rūmai. Ad hoc įkrovimo kaina buvo aiškiai nurodyta stoties terminaluose arba mobiliosiose programėlėse.

Vietų užtikrinimas 59 EITP finansavimo paraiškose ir susitarimuose dėl dotacijų tiksliai nenurodyta, kur turi būti įdiegta numatyta infrastruktūra.

  • Kompaso akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Geriausio varianto prekybos knygos

Naudos gavėjai paprastai prisiima tik bendrą įsipareigojimą, susijusį su tam tikru įkrovimo stočių skaičiumi konkrečiose valstybėse narėse.

Be to, kad jie turi atitikti pagrindinį TEN-T pagrindiniame tinkle esančių stočių tinkamumo reikalavimą, jiems gali būti taikomos ilgos ir įvairios leidimų išdavimo procedūros, ribotas greitkelių koncesijų skaičius ir didėjanti konkurencija su kitais įkrovimo punktų operatoriais.

Kai kuriais atvejais šią padėtį apsunkina nepalankios sąlygos, kurias siūlo žemės savininkai ir elektros tinklų operatoriai, priversdami naudos gavėjus ieškoti alternatyvių vietų.

Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, buvo užbaigti keturi projektai, tačiau buvo vėluojama 5—12 mėnesių.

tron roadmap 2021 amibrokerio rotacinė prekybos sistema

Vėlgi trūkumas iš esmės paaiškinamas sunkumais, kylančiais užtikrinant tinkamas reikalavimus atitinkančias vietas. Du iš šešių naudos gavėjų mūsų imtyje buvo įtraukti į tyrimus, susijusius su bandomuoju infrastruktūros diegimu reaguojant į — m.

Be to, audito metu mums nebuvo nurodyta, kaip suinteresuotieji subjektai, visų pirma nacionalinės politikos formuotojai ir kiti rinkos dalyviai, pasinaudojo diegimo planais, parengtais bendrai finansuojamų tyrimų metu. Vienodos galimybės naudotis bendrai finansuojamais projektais ir jų tvarumas 64 Priešingai nei bendrose Europos struktūrinių ir investicijų fondų nuostatose 29Tron roadmap 2021 taisyklėse nereikalaujama, kad tron roadmap 2021 gavėjai bent minimalų laikotarpį išlaikytų veikiančią infrastruktūrą.

Susitarimuose dėl dotacijų nenurodomas laikotarpis, per kurį finansuojama infrastruktūra turėtų ir toliau veikti jos ilgaamžiškumasir šio aspekto Komisija nestebi. Savo ankstesnėje tron roadmap 2021 ataskaitoje 30 atkreipėme dėmesį į rizikas, susijusias su ES finansuojamos infrastruktūros tvarumu, įskaitant problemas, susijusias su projektų išdirbių ir rezultatų išsaugojimu. Nepakankamas tvarumas ir nepakankamas dėmesys šiam projektų valdymo aspektui gali sumažinti viešųjų intervencijų veiksmingumą žr.

Galbūt jus domina