Sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą
  • EUR-Lex - CJ - EN - EUR-Lex
  • Struktūra ir kontaktai | Klaipėdos miesto savivaldybė
  • Dujos Leidimai prekiauti naftos produktais
  • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
  • Cra darbuotojų akcijų opcionų mokestis
  • Ji suteikia galimybę lengvai pirkti ir parduoti produktus 27 ES valstybėse narėse, kuriose iš viso gyvena daugiau kaip mln.
  • Santrauka I Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas — vienas iš pagrindinių mūsų laikų iššūkių.

Reikalavimų įsirengti viešąją prekybos paslaugų teikimo vietą išdavimas ir prekybos paslaugų teikimo įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutarties pasirašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems: gauti reikalavimus viešajai prekybos paslaugų teikimo vietai įsirengti; sudaryti Prekybos paslaugų teikimo įrenginių naudojimo viešojoje vietoje naudojimo sutartį.

Asmenys, norintys prekiauti teikti paslaugas Alytaus miesto viešosiose vietose, privalo gauti vietos įrengimo reikalavimus I etapas ir sudaryti įrenginių naudojimo sutartį II etapas.

Laisvas prekių judėjimas

Asmens prašymas pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, el. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu arba atsiima asmeniškai atvykęs į instituciją.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Užsakyti Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos elektroniniu būdu arba raštu pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Leidimas išduodamas elektroniniu būdu, paštu arba asmeniui atvykus į instituciją. Už leidimą organizuoti komercinį renginį arba eismo ribojimą renginio metu taikoma vietinė rinkliava.

Verslo licencijos ir leidimai

Užsakyti Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas patikslinimasdublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje taip pat ir suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais iš automobilinių parduotuvių.

Automobilinė parduotuvė — registruota transporto priemonė, įrengta kaip maisto ir ar ne maisto prekių pardavimo vieta, iš kurios savivaldybės tarybos nustatyta tvarka aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Išdavimas dublikato.

Apie ribojamų finansinių produktų sertifikavimą - „Google Ads“ strategijos Žinynas

Jeigu prarandamas ar sugadinamas popierinės formos licencijos originalas, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pageidavimu jam gali būti išduotas licencijos dublikatas. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai: pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė; juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys; numatomos papildomos ar keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencija išduodama pranešime nurodytu būdu asmeniui atvykus į savivaldybę ar registruotu laišku, jeigu išduodama popierinė licencija arba el. Leidimo prekiauti ir ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir teikti paslaugas Alytaus miesto viešosiose vietose.

Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, arba elektroninėmis priemonėmis — per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba portale www.

Laisvas prekių judėjimas | Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Informacija apie išduotą leidimą suvedama Licencijų informacinėje sistemoje licencijavimas. Užsakyti Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas Licencija suteikia įmonėms teisę verstis keleivių pervežimo veikla vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Vežėjo, turinčio šią licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija.

Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją.

EUR-Lex Access to European Union law

Užsakyti Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas Paslauga teikiama vežėjams, norintiems gauti arba pratęsti leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. Prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį.

Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas telefonu. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į zpay coinmarketcap. Užsakyti Licencijų organizuoti mažąją loteriją išdavimas Mažoji loterija — loterija, sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 eurų.

Apie ribojamų finansinių produktų sertifikavimą

Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija. Licencijos galiojimas juridiniam asmeniui panaikinamas: jeigu juridinis asmuo raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą; jeigu juridinis asmuo nutraukia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas likviduojamas arba reorganizuojamas ; jeigu per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėta licencijoje nurodyta veikla arba juridinis asmuo daugiau kaip vienerius metus jos nevykdo; jeigu juridinis asmuo, kuriam sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Pasikeitus licencijos organizuoti mažąsias loterijas turėtojo rekvizitams pavadinimui, kodui, buveinės adresuilicencija turi būti patikslinta. Juridinis asmuo privalo licencijas išduodančiai institucijai pranešti apie pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ne vėliau sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą per 5 darbo dienas nuo naujų rekvizitų įsigaliojimo ir kartu su dokumentais, kuriais patvirtinamas duomenų pasikeitimas, pateikti prašymą patikslinti licenciją.

Juridinis asmuo, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, privalo apie tai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, pranešti licencijas išduodančiai institucijai, o ši patikrina šią informaciją.

Leidimai prekiauti naftos produktais

Jeigu visi pažeidimai pašalinti, licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą. Užsakyti Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra.

Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

sustabdyti ir pakeisti prekybos sistemą

Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu. Ši paslauga teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma Registrų centrui neišduodama.

Galbūt jus domina