Prekybos nafta ir dujomis strategijos

prekybos nafta ir dujomis strategijos

Europinė alternatyviųjų degalų strategija 1. Naftos tiekimas mums, taigi ir mūsų mobilumas, didžia dalimi priklauso nuo politiškai nestabilių regionų, todėl vyrauja nerimas dėl tiekimo saugumo. Spekuliavimo apie naftos tiekimo sutrikimo poveikį paskatinti kainų šuoliai Europos ekonomikai paskutinius ketverius metus kasmet kainuodavo papildomai 50 mlrd. Priklausomybės nuo naftos įtaka Europos ekonomikai pernelyg didelė, kad galėtume jos nepaisyti — Sąjunga turi veikti, kad priklausomybė baigtųsi.

prekybos nafta ir dujomis strategijos

Taikant transporto sektoriaus strategiją, kuria siekiama palaipsniui pakeisti naftą alternatyviaisiais degalais ir sukurti būtiną infrastruktūrą, būtų galima kasmet nuo m.

EUR naftos importui skirtų pinigų, o kasmet nuo m. EUR ir dar 1 mlrd.

52013PC0017

EUR per metus dėl to, kad būtų išvengiama kainų šuolių poveikio. Parama alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai ir investicijos į jų infrastruktūrą Europos Sąjungoje paskatintų augimą ir įvairesnių darbo vietų kūrimą. Europos klimato fondo užsakytų tyrimų išvados rodo, kad ekologizuojant automobilius galėtų būti sukurta apie papildomų darbo vietų iki m.

Ryžtingas Sąjungos veiksmas, kuriuo būtų išjudinti novatoriški alternatyviųjų degalų sprendimai, pavyzdžiui, susiję su baterijomis ir jėgos pavaromis, taip pat sukurs naujas rinkos galimybes Europos pramonei ir padidins Europos konkurencingumą besiformuojančioje pasaulinėje rinkoje. Baltoji knyga dėl transporto [2].

Tokie degalai taip pat dažnai prekybos nafta ir dujomis strategijos miestų teritorijoms atitikti Sąjungos oro kokybės reikalavimus.

prekybos nafta ir dujomis strategijos

Dviratės variklinės transporto priemonės, varomos alternatyviaisiais degalais, taip pat galėtų padėti siekti tų tikslų. Šiuo metu alternatyviųjų degalų rinkos plėtrą tebestabdo technologiniai ir komerciniai trūkumai, nepakankamas vartotojų pripažinimas ir tinkamos infrastruktūros stygius. Tie trūkumai didžia dalimi nulėmė dabartines aukštas novatoriškų alternatyviųjų degalų prietaikų kainas.

Alternatyviųjų transporto degalų rėmimo iniciatyvos vykdomos ir ES, ir nacionaliniu lygmeniu, tačiau reikia įgyvendinti nuoseklią ir stabilią visapusišką strategiją ir patvirtinti investicijoms palankią norminę bazę. Todėl šiame komunikate išdėstoma visapusiška alternatyviųjų degalų strategija ir visas transporto rūšis apimantys jos įgyvendinimo planai.

prekybos nafta ir dujomis strategijos

Ja siekiama sukurti ilgo laikotarpio politikos sistemą, kuri kreiptų technologijų plėtrą bei tokių degalų naudojimą užtikrinančias investicijas ir sutvirtintų vartotojų pasitikėjimą.

Kartu pateikiamame teisės akto pasiūlyme[3] suteikiama bendra alternatyviųjų degalų plėtros kryptis bendroje Europos transporto erdvėje. Valstybės narės turėtų galimybę lanksčiai parengti alternatyviųjų degalų rinkai plėtoti skirtas politikos sistemas pagal nacionalinį kontekstą. Pasiūlyme taip pat nustatomi privalomi reikiamo infrastruktūros sukūrimo, įskaitant bendras technines specifikacijas, planiniai rodikliai. Dėl elektros energijos įkrovimo punktų pasiūlyme numatomas vienodos jungties sprendimas, kuriuo būtų užtikrinti sąveikumas visoje ES ir tikrumas rinkoje.

Prekybos nafta prekybos sistema

Šiame komunikate pateikta strategija remiasi dideliu darbu, nuveiktu su pramone, valdžios institucijomis ir pilietine visuomene Europos ateities transporto degalų ekspertų grupėje[4],[5], Jungtinėje transporto ir aplinkos ekspertų grupėje[6], Cars 21 grupėje[7], per viešas konsultacijas[8] ir atliekant tyrimus[9].

Sąjunga seniai investuoja į alternatyviųjų degalų mokslinius tyrimus ir plėtrą.

Forex strategija HHLL - prekybos sistema pagal Price Action

Alternatyvieji degalai remiami Komisijos pasiūlymu dėl energijos apmokestinimo pagal anglies dioksido išmetimą ir energetinę vertę[10]. Prekybos nafta ir dujomis strategijos teisės aktai, kuriais ribojamas anglies dioksido išmetimas iš automobilių ir lengvųjų krovininių transporto priemonių[11], paskatino pramonę plėtoti alternatyviųjų degalų technologijas, kurias naudojant išmetama mažai anglies dioksido.

Tačiau ankstesnės europinės alternatyviųjų degalų rėmimo iniciatyvos[12], įskaitant rinkos kvotas[13] ir palankų apmokestinimą[14], susilaukė netolygaus ir nevienodo atliepo.

Prekybos nafta strategija

Kelios valstybės narės patvirtino didelio užmojo alternatyviųjų degalų diegimo planinius rodiklius ir ėmėsi iniciatyvų dėl infrastruktūros[15] — ir pažanga jau pastebima. Kitose valstybėse narėse diskusijos dėl iniciatyvų prasidėjo tik neseniai ir pažanga lėta. Tačiau visoje Europos Sąjungoje pastebima bendra tendencija išnaudoti alternatyviųjų degalų transporte potencialą.

Visgi skirtingi technologiniai pasirinkimai skirtingose Europos dalyse lėmė vidaus rinkos susiskaidymą ir taip nubrėžė technologijų taikymo ribas, kurios gali kliudyti alternatyviuosius degalus naudojantiems automobiliams judėti po Europą. Rinkos skvarbą stabdo infrastruktūros ir bendrų techninių specifikacijų stygius, ir jai reikia specialių papildomų politikos priemonių.

Norint užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir alternatyviųjų degalų diegimą plačiu mastu reikalingas Europos masto koordinavimas. Norint, kad į alternatyviuosius degalus būtų investuojamos privačios lėšos ir neapsunkinant valstybių biudžeto būtų plėtojama infrastruktūra, būtina stabili politikos sistema su privalomais infrastruktūros įrengimo planiniais rodikliais. Dvejetainių parinkčių signalų teikėjas intervencija sukurta aiški reguliavimo sistema turėtų užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ankstyvaisiais populiarėjimo rinkoje etapais ir papildyti svarias pastangas, kurias jau deda valstybės narės ir pramonė.

Tačiau turimos alternatyvos ir jų sąnaudos pagal transporto rūšis nėra vienodos.

Prekybos nafta ir dujomis strategijos.

Alternatyvieji degalai iš pradžių naudingesni miestų teritorijose, kur nerimą kelia išmetami teršalai, ir krovinių vežimo transporte, kur alternatyvos jau pasiekė pakankamą brandos lygį. Tam tikrose transporto rūšyse, ypač tolimojo nuotolio krovinių vežimo keliais ir aviacijoje, alternatyvų nėra daug.

Ateities mobilumas nebus grįstas tik viena degalų rūšimi ir reikia išnagrinėti visas pagrindines alternatyviųjų degalų naudojimo galimybes, atsižvelgiant į kiekvienos transporto rūšies poreikius.

Todėl strateginis Sąjungos požiūris, kurio laikantis būtų siekiama patenkinti ilgalaikius visų transporto rūšių poreikius, turėtų būti pagrįstas visapusiu alternatyviųjų degalų kompleksu. Į strategiją turėtų būti įtraukti visi variantai ir nė vienai konkrečiai degalų rūšiai neturi būti teikiama pirmenybė, taigi reikia išlaikyti technologinį neutralumą.

Prekybos nafta ir dujomis strategijos

Visi 1 lentelėje nurodyti alternatyvieji degalai turi būti prieinami visoje Europos Sąjungoje ir jiems turi būti nustatytos bendros techninės specifikacijos. Kiek pagrindiniai alternatyvieji degalai tinka transporto rūšims ir kelionės nuotoliui Energijos tiekimas transportui tampa saugus plačiai įvairinant skirtingų alternatyviųjų degalų rūšių išteklius, ypač naudojant universalius energijos nešiklius elektros energiją ir vandenilįir užtikrinant glaudžią sąsają su atsinaujinančiais energijos ištekliais.

SND Suskystintos naftos dujos SND suskystintos naftos dujos yra angliavandenilių kilmės degalų grandinės šalutinis produktas.

prekybos nafta ir dujomis strategijos

Jas naudojant transportui ištekliai naudojami efektyviau. Šiuo metu jos gaunamos iš žalios naftos ir gamtinių dujų, o ateityje galbūt jas bus galima gauti iš biomasės. Šiuo metu dujos gamtinės dujos ir SND didžiuliais kiekiais sudeginamos deglais[16] mlrd. SND infrastruktūra yra gerai įsitvirtinusi Europoje yra 28 papildymo punktųtačiau jos pasiskirstymas tarp valstybių prekybos sistemos bendruomenė labai nevienodas.

SND pranašumas tas, kad degant išmetama mažiau teršalų, tačiau jis mažėja, nes sugriežtintais EURO standartais sumažintos bendros išmetamų teršalų ribos. Tačiau ryškus pranašumas dėl kietųjų dalelių išlieka. SND galėtų užimti dar didesnę rinkos dalį, tačiau ji veikiausiai liks nišine rinka.

Gamtinės dujos su biometanu Gamtinės dujos gali būti tiekiamos iš didelių iškastinio kuro atsargų[17], iš biomasės ir atliekų kaip biometanas jas reikėtų gaminti iš tvarių ištekliųo ateityje jos gali būti gaunamos į metaną transformuojant vandenilį, gaunamą iš atsinaujinančių išteklių gaminant elektros energiją[18].

Visos jos gali būti įpurkštos į gamtinių dujų vamzdyną, kad būtų tiekiamos iš bendro tinklo.

prekybos nafta ir dujomis strategijos

Gamtinės dujos žada ilgalaikį transporto aprūpinimo saugumą ir gali labai padėti įvairinti transporto degalų rūšis. Jos taip pat gana naudingos aplinkai, ypač kai maišomos su biometanu ir jei kiek įmanoma sumažinamas nevaldomųjų išmetamųjų teršalų išmetimas. Kitas gamtinių dujų pranašumas tas, kad jas deginant išmetama mažiau teršalų.

Suskystintos gamtinės dujos suskystintos GD Didelį energijos tankį turinčios skysčio būsenos gamtinės dujos suskystintos GD yra ekonomiškai efektyvi dyzelino alternatyva su vandeniu susijusiai veiklai transportui, paslaugoms jūroje ir žuvininkysteisunkvežimiams ir geležinkeliui, nes joms degant išmetama mažiau teršalų ir anglies dioksido, o energijos naudingumas didesnis.

Suskystintos GD ypač tinka tolimojo susisiekimo krovinių vežimo keliais transportui, kuriam beveik nėra kuo pakeisti dyzelino. Sunkvežimiai galbūt galėtų ekonomiškai efektyviau atitikti griežtesnes būsimų EURO VI standartų teršalų išmetimo ribas. Tos prievolės aktualios prekybos nafta ir dujomis strategijos pusei iš 10 šiuo metu ES vidaus vandenyse plaukiojančių laivų.

Suskystintos GD yra patraukli ekonomiška alternatyva ir plaukiojant ne SIKR vandenyse, kur sieros kiekio ribos m. Plačiau naudoti rinkoje suskystintas GD trukdo degalų papildymo infrastruktūros, degalų papildymo įrangai taikomų bendrų techninių specifikacijų ir laikymo bunkeriuose saugos taisyklių trūkumas[20].

Galbūt jus domina