Universiteto studentų komunikacijos strategija. Organizacijų komunikacija

VU SA | Strategija

Pavadinimas anglų kalba: Organizational Communication Dalyko aprašo rengėjas -ai : Doc. Nina Klebanskaja, EVF Marketingo katedra Dalyko anotacija lietuvių kalba Šio kurso tikslas yra suteikti studentams žinių ir kompetencijų, reikalingų suprasti, organizuoti ir vykdyti įvairių organizacijų vidinę ir išorinę komunikaciją.

Organizacijų komunikacija

Studentai susipažins su pagrindiniais komunikacijos objektais, metodais, tikslinėmis auditorijomis, socialiai atsakingos veiklos principais ir metodais. Kurso metų didelis dėmesys bus skiriamas studentų praktinių įgūdžių ugdymui, rengiant verslo, vyriausybės ir viešojo sektoriaus organizacijų komunikacijos strategiją ir taktiką. Dalyko anotacija užsienio kalba This course aims universiteto studentų komunikacijos strategija provide students with the knowledge and skills needed to understand, organize and manage internal and external communication in different organizations.

  • Lietuvos | Užsienio šalių universitetų studentai siūlė idėjas Lietuvos žinomumui didinti
  • Pradžia darbas absolventams

Students become familiar with the basic communication tools, methods, target audiences, and socially responsible business principles and techniques. The main focus of the course is on students' practical skills training, while developing communication strategies and tactics for corporate, government and public sector organizations.

Dalyko studijų rezultatai Parengti verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms integruotos komunikacijos strategiją ir komunikacijos planą, kūrybiškai panaudojant įvairias viešųjų ryšių, marketingo, reklamos, interaktyviosios komunikacijos bei kt.

VU SA | Strategija

Nustatyti organizacijos tikslines auditorijas bei kurti tiek vidinės, tiek išorinės komunikacinės veiklos planus šioms auditorijoms pasiekti.

Įvertinti vykdomos komunikacinės veiklos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Taikyti universiteto studentų komunikacijos strategija atsakingos komunikacijos principus įvairių tipų organizacijų komunikacijoje. Dalyko turinys 1.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Įvairių tipų organizacijų komunikacijos ypatumai, tikslai ir priemonės. Organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos principai.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Organizacijos identitetas, įvaizdis ir reputacija. Organizacijos reputacijos vertinimo metodikos.

Studijos ir praktika užsienyje

Organizacijos reputacijos formavimas ir valdymas komunikacijos priemonėmis. Atsargų išėmimo galimybės formavimas skirtingo tipo organizacijose ypatumai.

Nevyriausybinių organizacijų komunikacijos objektai. Valstybinių institucija komunikacija: vidinė ir išorinė.

Grįžti

Valstybės įvaizdžio komunikacija. Organizacijos ir reputacijos formavimas socialiniuose tinkluose.

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas. Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus uždaviniai yra šie: kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto įvaizdį; kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje; informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją; užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

Verslo, vyriausybių ir viešojo sektoriaus organizacijų tikslinės auditorijos, jų segmentavimo kriterijų parinkimas ir segmentavimo principai. Komunikacijos veiklos vertinimo kriterijai, principai ir rodikliai. Komunikacijos efektyvumo vertinimo metodikos.

  1. Binance trading bot open source
  2. Komunikacijos mokslai – studijų programa smalsiems ir ambicingiems | VU naujienos
  3. Dviejų tipų alternatyvios prekybos sistemos
  4. Komunikacijos mokslai
  5. Klaipėdos universitetas

Organizacijų socialinės atsakomybės komunikacijos strategijos. Įmonių socialinės atsakomybės ataskaita kaip komunikacijos su tikslinėmis auditorijomis priemonė.

Dalyko studijos valandomis Paskaitos — 30 val. Iš viso: val.

Komunikacijos mokslai – studijų programa smalsiems ir ambicingiems

Literatūra 1. Corporate Communications: Convention, Complexity, and Critique. Sage Publication. Corporate communication.

Komunikacijos mokslai

McGraw-Hill 3. John Wiley and Sons 4. John Wiley and Sons.

universiteto studentų komunikacijos strategija

Managing Corporate reputation: a Specially Commissioned Report. Corporate Communications: a 21st Century Primer. Response Books 7 Gottschalk, P.

Galbūt jus domina